Менаџирање преку делегирање

2.949,00 ден со ДДВ

Курсот за Менаџирање преку делегирање ќе им овозможи на корисниците запознавање со делегирањето и како тоа може да се искористи како ефикасно средство за подучување и развој, како на вработените така и за личен развој. Во текот на курсот ќе се испитуваат на крајностите и бариерите во делегирањето и корисниците ќе ги запознаат и изучат предусловите и нивоата на делегирањето. Нај важната цел на овој курс е како да се направи критичната промена во стереотипните сфаќања кон ценење на туѓиот успех исто толку, па дури и повеќе од својот сопствен успех.

Курсот овозможува самостојно учење.

Курсот е структуриран во 2 модули. Првиот модул содржи 2 теми а вториот 3 теми.

теми. Предвидено е за еден модул  да поминете 4 часа активно следење  т.е . 2-3 пати неделно по

90 минути и 1 час за повторување и тестирање.

Овозможено од:

Preset Color