Dealing with Information Overload

1.179,00 ден со ДДВ

In today's world overcrowded with information, data, technologies and permanent access communication tools, the information disorganization easily leads to chaotic and stressful situations.

Individuals and companies, today deal with more information than ever before, and this abundance of content can be distracting, overwhelming or even trigger excess stress.

This course is designed to help you manage the information in all its forms. The objective of the course is to help participants understand how to use multi-tasking effectively, to explore strategies for managing information, learn guidelines and tips for choosing appropriate technologies for specific needs and most important, to become aware of how to balance between personal and work life.

 

Во современиот свет, пренатрупан со информации, податоци, нови технологии како и постојаниот допир со комуникациските алатки, информациска неорганизираност многу лесно води до хаотичнии стресни ситуации.

Индивидуалците и компаниите, денес се соочуваат со многу повеќе информации од било кога до сега, и нивното избилство може да биде деконцентрирачко до степен да ви предизвика стрес и анксиозност.

Овој курс е дизајниран да ви помогне во правилното менаџирање со информациите во сите нејзини форми. Целта на овој курс е да им помогне на учесниците да разберат како ефективно да го употребуваат мултитаскингот, да ја одберат вистинската стратегија за менаџирање на информациите како и да се запознаат со насоките за одбирање на соодветните технологии во сооднос со секојдневните потреби и барања. Како најважно од се, ќе научат како да балансираат помеѓу приватниот и професионалниот живот преку ефикасна и ефективна организација на информациите.

Овозможено од:

Preset Color