Функционална анализа

Автор: iVote
707,00 ден со ДДВ

Функционалната анализа е алатка за управување со промените.

Целта на овој курс е воведување во процесот на Функционална анализа за оние кои не се запознаени со истата како алатка за стратешко планирање. Курсот овозможува интерактивно разгледување на:

  • Образложението;
  • Пристапот;
  • Подготовката;
  • Алатките и концептите кои се користат при спроведување на Функционална анализа во една организација.

На крајот на курсот Вие ќе имате солидно разбирање на целосниот тек на Функционалната анализа и ќе бидете поподготвени да ја планирате и спроведете во организацијата.

Овозможено од:

Preset Color