Испорака и враќање

Политика за испорака

Со секоја успешно извршена нарачка и уплата на системот на Kupikurs.mk на Вашата електронска пошта ќе добиете податоци како да пристапите до курсот. Податоците содржат линк за најава, корисничко име и лозинка. Курсот станува достапен за употреба на оној датум што Вие претходно (во процесот на нарачување) ќе го изберете како почетен датум. Времетраењето на достапноста на курсевите е 30 дена и започнува да истекува од денот назначен како почетен ден на слушање на курсот. Ве молиме имајте предвид дека податоците за пристап до курсот ги добивате на Вашата електронска адреса со којашто сте регистирани на сајтот Kupikurs.mk. Доколку сакате податоците за пристап до курсот да ги добиете на друга електронска адреса, Ве молиме направете нов кориснички профил на Kupikurs.mk со таа електронска адреса.

 

Враќање и рефундирање

По извршената испорака нема можност да се откаже купениот производ и да се сторнира платениот износ, освен во случаи кога корисникот има право да го откаже купувaњето врз основа на императивните одредби на Законот за заштита на потрошувачите.

Доколку Купувачот се определи за плаќање на услугите/и или производите со платежна картичка, постои можност од прекин на интернет конекцијата во моментот на плаќање. Доколку барањето за плаќање е регистрирано од страна на kupikurs.mk, Купувачот добива е-маил порака со извештај за статусот на извршената уплата т.е. нотификација за тоа дали извршената трансакција е успешна или неуспешна.

Доколку Купувачот добие е-пошта како потврда за успешно извршено плаќање, а не му биде обезбеден непречен пристап до е-курсот во предвидениот рок, во тој случај Купувачот може да достави приговор на е-адресата kontakt@telekom.mk. Купувачот е должен во прилог на приговорот да достави и доказ за потврдена уплата и/или извод од банката за извршена трансакција,вклучително и трансакциска сметка на која е потребно да се врати уплатениот износ за прифатените приговори.

На сите кориснички рекламации и поплаки, Kupikurs.mk ќе одговори во законски предвидениот рок од 15 дена.

Овозможено од:

Preset Color